Sportsdykkerklubben

Aquanaut

Vedtægter

§ 1
Klubben er stiftet i Helsingør den. 3. november 1965.

§ 2
Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den bør – hvor det er muligt – støtte kulturelle og videnskabelige undervandsaktiviteter.

§ 3
Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund, hvis vedtægter og sikkerhedsbestemmelser er umiddelbart gældende for klubbens medlemmer.

§ 4
Som aktivt medlem kan optages enhver med sportdykkercertifikat i overensstemmelse med DSF´s bestemmelser. Enhver aktiv dykker i klubben skal have en godkendt lægeerklæring efter DSF´s regler og Aquanauts førstehjælpskursus jf. vedtægternes

De første 3 måneder betragtes som aspiranttid. En aspirant har ikke stemmeret efter aspiranttiden skal bestyrelsen afgøre, om ansøgeren kan blive fuldgyldigt medlem. Efter generalforsamlingens beslutning i 1973 kan oprettes en separat juniorafdeling med vedtægter og regler i overensstemmelse med D.S.F´s bestemmelser.

§ 5
Indmeldelsesgebyr samt kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.Kontingentet opkræves halvårlig således, 1. november og 1. maj. kontingentet er inkluderet medlemskontingent til DSF.Restance over 1 halvtår medfører tab af medlemskab. Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr. Et passivt medlem er et ydende medlem af klubben med adgang til alle arrangementer og klubaftener, men ikke aktiv dykning og ej stemmeret.

§ 6
Gæstedykkere kan tegne medlemskab af klubben som aktive dykkere af én dags varighed - dog uden stemmeret.

§ 7
Klubbens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelses-medlem samt 2 suppleanter. Klubben tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. På lige år vælges formand, sekretær, bestyrelsesmedlem, suppleant (1) og revisor (1). På ulige år vælges kasserere, næstformand, suppleant (2) og revisor (2). Medlemmer med kommerciel interesse i sportsdykning kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt – onsdag før den første lørdag i november. Indkaldelsen skal ske med en måneds varsel og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab forelægges

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

Eventuelt Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer uden kontingentrestance og æresmedlemmer har stemmeret.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, mår mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller halvdelen af klubbens aktive medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelsen skal ske senest en måned efter ønsket er fremsat og med mindst 14 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle forhold med almindelig stemmeflertal.

§ 10
Alle valg afgøres ved almindelig stemmeflertal og såfremt ét medlem ønsker det – sker det ved hemmelig skriftlig afstemning.

§ 11
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse møder, hvoraf der af holdes mindst ét møde hvert kvartal. Sekretæren fører referat.

§ 12
Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer samt ændringer i klubbens bestyrelse.

§ 13
Bestyrelsen skal sammen med klubbens udvalg arrangere ture, træning, møder og anden aktivitet i klubbens ånd. Bestyrelsen er ansvarlig for, at meddelelser af almen interesse – der til går klubben fra DSF – tilgår medlemmerne. Bestyrelsen skal overordnet godkende klubudvalgenes aktiviteter.

§ 14
Ingen ture må foretages i klubbens navn eller under klubbens mærke uden bestyrelsens samtykke og uden én af bestyrelsen udpeget dykkerleder. Dykkerlederen fører dykkerlederjournal og bådføreren fører logbog.

§ 15
Klubbens aktive dykkere skal gennemgå et førstehjælpskursus én gang om året á en aftens varighed, for at kunne deltage i aktiv dykning i klubregi. Førstehjælpskurset tages i forbindelse med uddannelsen af nye sportsdykkerelever. Dykkerlederen kan til enhver tid kræve, at en dykker, der ønsker at deltage i klubbens apparatdykninger, demonstrerer tilstrækkelig færdighed i apparatdykning og Abc-discipliner.

§ 16
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis bestyrelsen finder det fornødent. Ønsker et medlem en sag forelagt for DSF´s forbundsbestyrelse eller et udvalg herunder, retter medlemmet henvendelse til klubbens bestyrelse – såfremt sagen ikke kan afgøres lokalt – sender den skriftligt 2 eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.

§ 17
Beslutningen om vedtægtsændring af generalforsamlingen. Til vedtægtsændring kræves vedtagelse med mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmer og 1/2 af alle stemmeberettigede.

§ 18
Hvis det på generalforsamlingen bestemmes, at klubben skal opløses, skal en afgørelse afprøves på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter, og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Hvis dette flertal opnås skal bestyrelsen realisere klubbens værdier, og den indkomne sum skænkes til søfartsmuseet på Kronborg.
Helsingør

onsdag den 30. oktober 2002 Bestyrelsen